Vrácení zboží

 

1.Tato možnost vyplývá přímo z Občanského zákoníku § 53 odst. 7 a je na ní tedy automatický nárok. Rozhodující není den objednávky zboží, ale až den jejího doručení. Lhůta začíná běžet následující den po dni, co zboží převezmete. Počítají se do ní všechny (kalendářní) dny, nikoliv jen ty pracovní.

2. O svém odstoupení od smlouvy nás musíte informovat na uvedené kontaktní adrese V dědině 3, Veselí nad Moravou, 69801 nebo emailové adrese info@rcmodely.org.  Odstoupení od smlouvy je potřeba odeslat před uplynutím příslušné lhůty.

3.Vracené zboží nesmí být poškozené nebo použité, nesmí chybět žádná jeho část, návod ani další dokumenty a musí být v původním obalu, pokud ne, bude vám odečtena částka za nový obal, případně za míru opotřebení či poškození.

4. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace (vady) zboží.

5. Právo se vztahuje pouze na fyzické osoby (nikoliv na nákupy na IČO).

6. Do zásilky prosím přiložit dopis (i v ruce napsaný), kde je třeba uvést číslo objednávky, Vaše jméno a příjmení, adresu, cenu reklamovaného zboží (bez poštovného), číslo Vašeho účtu (tam budou převedeny peníze za reklamované zboží), datum, podpis a krátkou větičku „Vracím zboží v zákonné lhůtě 14 dní bez udání důvodu“

7. Při vrácení, neposílejte okamžitě poškozené zboží, ale nejprve nás kontaktujte na e-mailové adrese info@rcmodely.org

 

Reklamační řád

 

1.Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění závady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme zboží v našem sídle.

2. Při reklamaci, neposílejte okamžitě poškozené zboží, ale nejprve nás kontaktujte na e-mailové adrese info@rcmodely.org. Rovněž nás informujte o tom, jaké právo z vadného plnění jste zvolili, zda máte zájem o opravu věci, výměnu zboží či jeho součásti, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, případně další práva, která vyplývají z reklamačního řádu a občanského zákoníku.

 

3. Při posílání je velmi důležité, aby byla zásilka se zbožím kvalitně zabalena a nedošlo při přepravě do našeho skladu k dalšímu poškození. Nezasílejte zboží k reklamaci na dobírku. Takto odeslané zásilky nebudou převzaty. Pro úspěšné přijetí a vyřízení reklamace je třeba zaslat společně s modelem tyto informace:

 

·      Jméno a příjmení kupujícího

·      Adresu

·      E-mail

·      Telefonní číslo

·      Podrobný popis všech závad včetně popisu, jak závada vznikla!

4.V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

5. Kdy nelze právo z reklamace uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

·      jste o vadě před převzetím věci věděli;

·      jste vadu sami způsobili nebo

uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

·      opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů)

·      věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo

·      vyplývá-li to z povahy věci.

 

6.      Pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v záruční době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, náležejí Vám níže uvedená práva z vadného plnění:

Právo na výměnu zboží máte v případě, že:

·      Výměnu zboží nemůžete požadovat v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady. V takovém případě máte právo na bezplatné odstranění vady.

·      Právo na výměnu zboží Vám nenáleží ani v případech, kdy je vadná pouze část (součástka) zboží.

·      Požadovat výměnu zboží nelze u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat přiměřenou slevu.

·      zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v článku 1 reklamačního řádu a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené

·      je vada neodstranitelná

·      zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo

·      se na zboží vyskytne větší počet vad

 

právo na výměnu vadné součásti zboží máte v případě, že:

·      je vadná pouze součást (součástka) zboží

·      je vada neodstranitelná

·      zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo

·      se na zboží vyskytne větší počet vad

 

právo na přiměřenou slevu z kupní ceny máte v případě, že :

·      nezvolíte právo na odstoupení od smlouvy, výměny vadného zboží nebo součásti zboží nebo opravu zboží

·      nejsme schopni zboží nebo jeho součást vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí);

·      nezjednáme nápravu v přiměřené době, nebo v případech, kdy by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže; nebo

·      věc má vadu, z níž jsme zavázáni, a jde o věc prodávanou za nižší cenu.

 

právo na odstoupení od smlouvy máte v případě, že:

·      je vada neodstranitelná

·      zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě;

·      se na zboží vyskytne větší počet vad

·      nejsme schopni zboží vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí); nebo

·      není možné vyměnit vadné zboží nebo součást zboží za bezvadné.